| Press

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordning, GDPR, värnar om dina möjligheter att bestämma över hur vi som bolag hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster.

Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

När behöver vi dina personuppgifter?

Om du till exempel skickar e-post, ringer eller kontaktar bolaget via formulär på webben kommer vi att behandla dina uppgifter. Det måste vi göra för att kunna hantera ditt ärende, oavsett vad det gäller.


Några exempel på när vi kan behöva dina personuppgifter:

 • När vi hanterar fakturor.
 • När du använder vissa av våra e-tjänster eller blanketter.
 • När du fyller i vissa formulär på vår webbplats.
 • När du kommunicerar med oss via e-post.
 • När du gör en felanmälan.

Vem är ansvarig för personuppgifter vi samlar in?

Den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig (PuA). I Strömsunds kommun är varje nämnd/bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom den egna verksamheten.

Styrelse, Strömsunds energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsliga grunder för behandling

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske. Utöver förordningen finns ett flertal svenska lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter.


Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

 • samtycke
 • ingå eller fullgöra avtal
 • laglig förpliktelse
 • skydda den registrerades intressen
 • allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • intresseavvägning.
 • Rätt att dra tillbaka samtycke

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört.

Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter vi behandlar, de registrerade, har ett antal rättigheter. I dataskyddsförordningen är rättigheterna utökade, förstärkta och specificerade jämfört med i personuppgiftslagen.

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
 • Klagomål
 • Skadestånd

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Klagomål

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter inom kommunen. Vänd dig till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud(a)stromsund.se eller klicka på Dataskyddsombud i Kontakta oss-rutan.


Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: