| Press

Avtalsvillkor för serviceavtal

Här kan du läsa de fullständiga avtalsvillkoren för serviceavtalet som gäller för privatkunder med småhus.

Definitioner

 • Fjärrvärmeanläggning: Rörsystem med komponenter från serviceventiler till och med fjärrvärmecentraler anslutet till leverantörens fjärrvärmenät.
 • Sekundära system: Kundens husinterna system och komponenter utanför installerad och besiktad fjärrvärmeanläggning.

§ 1 Förutsättningar

 • a) Avtalet gäller för fjärrvärmeanläggning i småhus (1-2 lgh) som leverantören har besiktat och godkänt innan avtalet tecknas. Vid sådan besiktning kontrolleras att anläggningen har rätt förutsättningar för att ingå serviceavtal.
 • b) Kunden får inte utan föregående samråd med leverantören ändra eller byta utrustning som ingår i besiktad anläggning, om så ändå sker befrias leverantören från sitt åtagande och leverantören har rätt att säga upp avtalet. Se även § 4a.

§ 2 Omfattning

Avtalet avser service av kundens fjärrvärmeanläggning.

 • a) Leverantören förbinder sig att vid ett servicebesök vartannat år utföra punkterna i detta avtal.
 • b) Ändringsarbeten på rör, elektrisk utrustning och installation samt reparation av pumpar och därtill hörande motorer som tillhör det sekundära värmesystemet ingår ej.

§ 3 Avgränsningar

 • a) Material som behövs vid servicebesöket ingår inte utan faktureras vid varje tillfälle. För utbyte av kostsamma reservdelar lämnas särskild offert.
 • b) Asbestsanering samt justering och översyn av övrig värmeanläggning ingående i de sekundära systemen såsom radiatorer, ventilationsaggregat och dylikt ingår el.

§ 4 Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att:

 • a) Informera leverantören när det planeras åtgärder, andra än normal drift- och underhållsåtgärder i någon del av fjärrvärmeanläggningen. Med normala underhållsåtgärder menas t.ex. reglering av temperatur, pumphastighet, tillsyn etc. Se även § 1b.
 • b) Ej blockera anläggningen så att det hindrar servicepersonalens arbete.
 • c) Snarast till leverantören anmäla om fel i anläggningen har observerats.

§ 5 Priser

 • a) Avgiften för serviceavtalet avseende den i §1 nämnda anläggning framgår av vid var tid gällande prislista. Avgiften debiteras i ordinarie fjärrvärmefaktura. Eventuell prisjustering sker i januari varje år.
 • b) Eventuella övriga kostnader för t.ex material och felavhjälpande debiteras efter utfört arbete enligt leverantörens gällande betalningsvillkor.

§ 6 Betalningsvillkor

Betalning ska vara leverantören till handa senast på den i fakturan angivna förfallodagen vilken infaller tidigast trettio (30) dagar efter det att leverantören avsänt fakturan. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) samt ersättning för inkassokostnader enligt lag. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelser.

§7 Garantier

 • a) Leverantören ansvarar för utfört arbete under en period av sex (6) månader från arbetets utförande. För material som leverantören tillhandahållit svarar leverantören för fel som visar sig under en tid av tolv (12) månader sedan leverantören installerat eller på annat sätt tillhandahållit kunden sådant material. Det åligger kunden att utan oskäligt dröjsmål underrätta leverantören sedan han/hon upptäckt eller borde upptäcka bristfälligt utfört arbete eller fel i material som leverantören tillhandahållit. Om kunden inte reklamerar inom skälig tid förlorar kunden rätten att göra gällande bristfälligt utfört arbete eller felaktigt material.
 • b) Leverantören ansvarar i förhållande till kund för fel eller dröjsmål enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser, dock att leverantörens skadeståndsskyldighet inte omfattar skada eller förlust i kundens näringsverksamhet.
 • c) Leverantörens ansvar enligt avtalet omfattar inte fel eller skada som beror på omständigheter som leverantören inte svarar för, såsom oriktig användning av anläggningen, felaktigt eller icke utförd löpande tillsyn av anläggningen och skötsel från kundens sida eller skador till följd av underlåtenhet från kundens sida att låta reparera av leverantören anmälda fel på anläggningen. Leverantören svarar inte heller för normalförslitning eller försämring.
 • d) Leverantören ansvar omfattar ej produktionsbortfall, utebliven vinst eller förväntad besparing och annan eller inderekt ekonomisk följdförlust.

§ 8 Upphörande

 • a) Avtalet gäller i ett (1) år från det datum då avtalet undertecknats av båda parter. Därefter förlängs avtalstiden automatiskt ett (1) år i taget. Uppsägning av detta avtal kan ske av endera parten och ska då ske minst tre (3) månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig. Sker ägarbyte av fastigheten anmäls detta till leverantören med angivande av den tidpunkt då ägarbytet sker. Härvid upphör avtalet utan annan särskild uppsägning.
 • b) Leverantören förbehåller sig därutöver rätt att innehålla sina tjänster enligt avtalet samt säga upp detta avtal med omedelbar verkan i händelse av utebliven betalning från kunden.
 • c) Se § 1b samt § 4a.

§ 9 Villkorsförändringar

Leverantören förbehåller sig rätt att under gällande avtalstid förändra priset och i övrigt ändra dess villkor. Sådan förändring meddelas kunden skriftligt senast sextio (60) dagar före ikraftträdandet. Kunden har rätt att säga upp avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid i samband med kundens mottagande av sådan underrättelse förutsatt att kundens uppsägning sker före ikraftträdandet. Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter får ske och kan göras utan föregående underrättelse till kunden. Prisändringar till kundens fördel får införas utan föregående information.

§ 10 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, egen eller annans konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorhandling, brand, översvämning, extrema väderleksförhållanden eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: