| Press

Prislista för företag

Prislistan för fjärrvärme gäller från 1 januari 2023 i Strömsund, Hoting, Hammerdal, Kyrktåsjö, Rossön, Backe och Gäddede. 

Den fasta avgiften på 616 kronor per år ska täcka kostnaden för administration och mätaravläsning.

Effektavgift

Effektavgiften ska täcka kostnaden för fastighetens maximala värmeeffektbehov. Den är baserad på abonnemangseffekten, här benämnt E (kW). Effektavgiften är indelad i följande abonnentstorlekar.


Effektavgift

Effektavgift

Antal kW

Formel för beräkning

Abonnemangseffekt, E

0–50 kW

2.170 + 406 x E

Abonnemangseffekt, E

51–500 kW

2.766 + 385 x E

Abonnemangseffekt, E

501–2.300 kW

42.852 + 299 x E


Energipris

  • 50,3 öre/kWh

Energiavgiften motsvarar i huvudsak den rörliga kostnaden för värmeproduktionen.

Flödesavgift, januari–december

  • 206 öre/m³

Priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och gäller tills vidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.
I Rossön och Backe tillämpar vi en schablon där flödet är omräknat till +4,8 öre/kWh under samma period.

Nyanslutning

Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Kundservice och felanmälan

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa vår kundservice som är öppen vardagar klockan 8.00 till 16.00.
Kontaktuppgifterna finns i Kontakta oss-rutan. Övrig tid, ring vår felanmälan 063-51 01 77.

Till felanmälan

Begrepp/Tillämpningsbestämmelser

1. Debiteringseffekt (E)
Debiteringseffekten beräknas normalt* som medelvärdet av de senaste två årens värmeanvändning i kWh dividerat med ett kategorital. För bostäder är kategoritalet 2300, för övriga fastigheter vanligen 1800. E-värdet revideras årligen per den 1 januari och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.
*För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs debiteringseffekten efter särskild grund.


2. Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.


3. Avläsning och debitering
Avläsning sker normalt 12 gånger per år. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energipriset baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning. Justering sker efter att en ny avläsning genomförts eller när fjärrvärmeavtalet upphör. Vi skickar normalt faktura en gång per månad, den omfattar debitering av abonnemangsdel och rörlig del.


4. Särskilda prisvillkor för delleveranser
Denna normalprislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, exempelvis tillskottsvärme från panna eller värmepump med yttre värmekälla, gäller särskilda prisvillkor. Kontakta oss för offert.

Övriga villkor

För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för annat än enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.

Kontakta oss

Kontakta oss

Strömsunds energi AB

Box 500

833 24 Strömsund


Besök

Enligt överenskommelse.


Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: